Decizie CSSM – Comitet securitate si sanatate in munca

  • 17.04.201417/04/14
  • 0

Decizie CSSM

mai jos avem un model de Decizie CSSM privind infiintarea Comitetului de securitate si sanatate in munca (C.S.S.M.)

Avand in vedere dispozitiile Legii 53/2003 – Codul muncii: modificat si actualizat
Avand in vedere dispozitiile Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006: modificata si actualizata
Avand in vedere dispozitiile Hotararii nr. 1425 / 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificarile ulterioare

Administratorul / Directorul General al S.C. ……………………………………………………… (denumita in cele ce urmeaza „Societatea”), emite prezenta

D E C I Z I E n r ………. / …………………

Art.1. Se constituie Comitetul de securitate si sănătate în muncă la nivelul întregii societăţi, format din următoarele persoane:

Calitatea                                                      Nume si prenume               Semnatura
Angajator/ reprezentant legal                 ………………………….                ……………………..
Reprezentantul angajatorului                  ………………………….                ……………………..
Reprezentantul lucratorilor                     ………………………….                ……………………..
Reprezentantul lucratorilor                     ………………………….                ……………………..
Medic medicina muncii                             ………………………….                ……………………..
Secretar CSSM                                          ………………………….                ……………………..

Art.2. Atribuţiile comitetului de securitate şi sănătate în muncă sunt prezentate în anexa 1 la prezenta Decizie CSSM.

Art.3. Persoanele nominalizate vor duce la îndeplinire prezenta Decizie CSSM.

Administrator/ Director General,
…………………………………..

Decizie_CSSM

ANEXA Nr. 1 la Decizie CSSM

Atribuţiile comitetului de securitate şi sănătate în muncă
• analizează şi face propuneri privind politica de securitate şi sănătate în muncă şi planul de prevenire şi protecţie, conform regulamentului intern sau regulamentului de organizare şi funcţionare;
• urmăreşte realizarea planului de prevenire şi protecţie, inclusiv alocarea mijloacelor necesare realizării prevederilor lui şi eficienţa acestora din punct de vedere al îmbunătăţirii condiţiilor de muncă;
• analizează introducerea de noi tehnologii, alegerea echipamentelor, luând în considerare consecinţele asupra securităţii şi sănătăţii, lucrătorilor şi face propuneri în situaţia constatării anumitor deficienţe;
• analizează alegerea, cumpărarea, întreţinerea şi utilizarea echipamentelor de muncă, a echipamentelor de protecţie colectivă şi individuală;
• analizează modul de îndeplinire a atribuţiilor ce revin serviciului extern de prevenire şi protecţie, precum şi menţinerea sau, dacă este cazul, înlocuirea acestuia;
• propune măsuri de amenajare a locurilor de muncă, ţinând seama de prezenţa grupurilor sensibile la riscuri specifice;
• analizează cererile formulate de lucrători privind condiţiile de muncă şi modul în care îşi îndeplinesc atribuţiile persoanele desemnate şi/sau serviciul extern;
• urmăreşte modul în care se aplică şi se respectă reglementările legale privind securitatea şi sănătatea în muncă, măsurile dispuse de inspectorul de muncă şi inspectorii sanitari;
• analizează propunerile lucrătorilor privind prevenirea accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale, precum şi pentru îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi propune introducerea acestora în planul de prevenire şi protecţie;
• analizează cauzele producerii accidentelor de muncă, îmbolnăvirilor profesionale şi evenimentelor produse şi poate propune măsuri tehnice în completarea măsurilor dispuse în urma cercetării;
• efectuează verificări proprii privind aplicarea instrucţiunilor proprii şi a celor de lucru şi face un raport scris privind constatările făcute;
• dezbate raportul scris, prezentat comitetului de securitate şi sănătate în muncă de către conducătorul unităţii cel puţin o dată pe an, cu privire la situaţia securităţii şi sănătăţii în muncă, la acţiunile care au fost întreprinse şi la eficienţa acestora în anul încheiat, precum şi propunerile pentru planul de prevenire şi protecţie ce se va realiza în anul următor.

Vezi si alte obligatii ce trebuie respectate aici

Sursa foto: riskmanagement365.wordpress.com

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!